– Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu

Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących.
 • Na stronie występują skany dokumentów utrudniające odczytanie treści za pomocą programowych czytników.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Wróblewska-Jendraszyk.
 • E-mail: info@zsbucz.pl
 • Telefon: (65)5498121

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: (22)5517700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu mieści się w dwóch budynkach. Klasy 1-3 uczą się w budynku pałacowym. W budynku głównym znajduje się gabinet dyrektora, część administracyjna, sala gimnastyczna, sala komputerowa, sale lekcyjne dla klas 4-8 i oddziały przedszkolne kl. „0”. Obsługa interesantów prowadzona jest w budynku głównym na parterze /pokój 119/. Do budynku wchodzi się wejściem głównym (front szkoły), dla osób niepełnosprawnych na wózku dostępny jest podjazd. Wejście do oddziału przedszkolnego jest odosobnione.
Na parterze bydynku znajduje się łazienka przystosowana do osób niepełnosprawnych, nie ma windy. Na parkingu przed szkołanwyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Skróty klawiszowe:

– strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym https://spbucz.pl, spełniającą wymagania dostępności.

– specjalna wersja strony obsługuje standardowe skróty klawiszowe dostęne dla wszystkich stron internetowych,

– specjalnie przygotowana wersja strony uruchamiana jest w panelu głównym u góry strony.

Inne informacje i oświadczenia

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 poz. 1824), Szkoła Podstawowa w Buczu zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji awodowej i społecznejnoraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 poz. 511 ze zmianami). Osoby uprawnione proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wqyłaczeniem sytuacji nagłych) ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM LUB SKOGN)

Zgłoszenia można dokonać:

– osobiście – w budynku Szkoły Podstawowej w Buczu, ul. Kasztanowa 8 64-234 Przemęt, pokój nr 119,

– telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej i faxem – nr tel. (65)5498121

– e-mailowo na adres: info@zsbucz.pl

– za pośrednictwem EPUAP na skrzynkę:/zsbucz/skrytkasp

Zgłoszenie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie terminu udzielenia świadczenia, informację dotyczącą wybranej metody komunikowania się, określenie rodzaju sprawy i informację o posiadanym orzeczeniu.

Szkoła po dokonaniu zgłoszenia zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku  braku możliwości realizacji takiego świadczenia, Szkoła zawiadomi osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznaczając jednocześnie mozliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień. W kontaktach ze szkołą osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana jest to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Nadchodzące wydarzenia

Kuratorium w Poznaniu

Jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość zamieszczania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Kuratorium Oświaty w Poznaniu informacji o planowanych konkursach na stanowisko dyrektora prowadzonego przedszkola, prowadzonej szkoły lub placówki. Podstawa prawna 1 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej […] [...]

Platforma ZPE (https://zpe.gov.pl/) to środowisko kształcenia – przyjazne, profesjonalne i bezpieczne narzędzie, które można wykorzystać do pracy z uczniami zdalnie i w szkole, uatrakcyjniając w ten sposób zajęcia. Wszystkie treści edukacyjne zamieszczone na platformie są dostępne na otwartej licencji Creative Commons, całkowicie bezpłatnie, można nich korzystać na każdym urządzeniu, w dowolnym miejscu o dowolnej porze. Materiały […] [...]

Dzień Pustej Klasy to wydarzenie organizowane corocznie przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. W tym roku będzie to piątek, 7 czerwca 2024. Tego dnia dzieci i młodzież, wspólnie ze swoimi nauczycielami, zamienią naukę w klasie na rzecz nauki w przyrodzie. Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” organizuje obchody Dnia Pustej Klasy w Polsce od 2016 roku. Wszystkie zgłoszone placówki […] [...]

Pod adresem https://rspo.men.gov.pl dostępna jest wyszukiwarka szkół i placówek oświatowych tzw. „Wyszukiwarka RSPO”. Szkołę lub placówkę oświatową można wyszukać podając podstawowe dane takie jak: Numer REGON Numer RSPO Położenie szkoły lub placówki (np. województwo, powiat, gmina, miejscowość) Organ prowadzący Typ (np. gmina, fundacja, stowarzyszenie) Położenie (np. województwo, powiat, gmina) Nazwa lub REGON Korzystając z wyszukiwania zaawansowanego można […] [...]

Szkoły leśne Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie Technikum Leśne w Białowieży Technikum Leśne w Miliczu Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta Technikum Leśne w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku Zespół Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju Zespół Szkół Leśnych […] [...]

Wykaz szkół, placówek i uczelni artystycznych – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wykaz uczelni – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w województwie wielkopolskim: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu […] [...]

Gmina Przemęt

W poniedziałek, 22 kwietnia, grupa aktywnych seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku miała okazję odkrywać uroki gminy Przemęt. Wycieczka rozpoczęła się w Przemęcie, gdzie uczestnicy spotkali się na przystanku autobusowym, by następnie wyruszyć na zwiedzanie kolejnych malowniczych zakątków naszej gminy. Następnie trasa wycieczki prowadziła przez Bucz, Sokołowice, Borek, Siekowo i Przemęt. Po drodze grupa zatrzymała się Artykuł UTW na wycieczce po gminie Przemęt. pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

W czwartek 18 kwietnia bieżącego roku miała miejsce ostatnia w VIII Kadencji Sesja Rady Gminy Przemęt. Również tego samego dnia w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie miało miejsce spotkanie podczas którego głos zabrali zarówno radni, jak i zaproszeni goście, składając serdeczne podziękowania osobom, które przez ostatnie lata kształtowały lokalną politykę. Szczególne wyrazy uznania Artykuł Ostatnia sesja VIII Kadencji Rady Gminy Przemęt pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

„Muzyka daje duszę wszechświatowi, skrzydła umysłowi, lot wyobraźni, a wszystkiemu życie”. – Platon Wspaniała, a przede wszystkim muzyczna atmosfera zapanowała 22 kwietnia w sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie, gdzie odbyły się eliminacje gminne XXVII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków Czerwonak 2024. To wydarzenie zgromadziło 14 utalentowanych przedszkolaków z przedszkoli naszej gminy – z Artykuł Eliminacje gminne do XXVII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków Czerwonak 2024 pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Gmina Przemęt nieustannie dba o swoje zabytki. Ostatnie działania w tej dziedzinie zostały potwierdzone podpisaniem czterech kluczowych umów dotacyjnych, które zapewnią finansowanie prac restauracyjnych i konserwatorskich na terenie naszej gminy. Oto szczegóły tych ważnych inwestycji. Kościół św. Wojciecha w Kaszczorze: Prace konserwatorskie obejmą remont i renowację elewacji oraz wnętrza kościoła, w tym lica murów z Artykuł Rewitalizacja dziedzictwa w Gminie Przemęt. Podpisano cztery istotne umowy dotacyjne pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

W piątek, 19 kwietnia, uczniowie wraz z nauczycielem ze Szkoły Podstawowej w Kluczewie odwiedzili Urząd Gminy w Przemęcie, gdzie spotkali się z Wójtem Januszem Frąckowiakiem. Wizyta miała szczególny charakter, gdyż uczniowie przybyli z żonkilami, symbolizującymi pamięć o bohaterach powstania w getcie warszawskim. Akcja „Żonkile”, która jest hołdem dla uczestników powstania warszawskiego w getcie, stała się Artykuł Żonkile. Uczniowie z Kluczewa oddają hołd bohaterom getta warszawskiego pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

  Informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2024 r.w poniedziałek gminnypunkt konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze” będzie nieczynny. W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu: 61 4499 254, 61 4499 255 Rozliczenia umów: tel. 532 741 440 Informacja telefoniczna czynna w godz. 10:00 do 15:00. Artykuł Informacja pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Back to top