– Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu

Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących.
 • Na stronie występują skany dokumentów utrudniające odczytanie treści za pomocą programowych czytników.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Wróblewska-Jendraszyk.
 • E-mail: info@zsbucz.pl
 • Telefon: (65)5498121

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: (22)5517700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu mieści się w dwóch budynkach. Klasy 1-3 uczą się w budynku pałacowym. W budynku głównym znajduje się gabinet dyrektora, część administracyjna, sala gimnastyczna, sala komputerowa, sale lekcyjne dla klas 4-8 i oddziały przedszkolne kl. “0”. Obsługa interesantów prowadzona jest w budynku głównym na parterze /pokój 119/. Do budynku wchodzi się wejściem głównym (front szkoły), dla osób niepełnosprawnych na wózku dostępny jest podjazd. Wejście do oddziału przedszkolnego jest odosobnione.
Na parterze bydynku znajduje się łazienka przystosowana do osób niepełnosprawnych, nie ma windy. Na parkingu przed szkołanwyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Skróty klawiszowe:

– strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym https://spbucz.pl, spełniającą wymagania dostępności.

– specjalna wersja strony obsługuje standardowe skróty klawiszowe dostęne dla wszystkich stron internetowych,

– specjalnie przygotowana wersja strony uruchamiana jest w panelu głównym u góry strony.

Inne informacje i oświadczenia

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 poz. 1824), Szkoła Podstawowa w Buczu zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji awodowej i społecznejnoraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 poz. 511 ze zmianami). Osoby uprawnione proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wqyłaczeniem sytuacji nagłych) ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM LUB SKOGN)

Zgłoszenia można dokonać:

– osobiście – w budynku Szkoły Podstawowej w Buczu, ul. Kasztanowa 8 64-234 Przemęt, pokój nr 119,

– telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej i faxem – nr tel. (65)5498121

– e-mailowo na adres: info@zsbucz.pl

– za pośrednictwem EPUAP na skrzynkę:/zsbucz/skrytkasp

Zgłoszenie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie terminu udzielenia świadczenia, informację dotyczącą wybranej metody komunikowania się, określenie rodzaju sprawy i informację o posiadanym orzeczeniu.

Szkoła po dokonaniu zgłoszenia zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku  braku możliwości realizacji takiego świadczenia, Szkoła zawiadomi osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznaczając jednocześnie mozliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień. W kontaktach ze szkołą osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana jest to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Nadchodzące wydarzenia

Kuratorium w Poznaniu

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele – opiekunowie samorządów uczniowskich, Drodzy Uczniowie szkół ponadpodstawowych woj. wielkopolskiego “Postawmy na młodzież” – to projekt, którego celem jest wsparcie finansowe dla inicjatyw wielkopolskiej młodzieży na rzecz życia publicznego. Operatorem projektu jest Stowarzyszenie Projekt Poznań. W ramach tego przedsięwzięcia można uzyskać środki finansowe (do 20 000 zł) na inicjatywy młodzieżowe realizowane przez […] [...]

„Trzymaj Formę!”  to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Program oparty jest na założeniu, że aktywny styl życia jest zdrowy, przyjemny, łatwo osiągalny i przystępny finansowo dla wszystkich niezależnie od wieku, płci i aktualnej sprawności fizycznej. Program „Trzymaj Formę!” skierowany jest do uczniów klas […] [...]

Fundacja Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zwraca się do  organizatorów polsko-niemieckich spotkań młodzieży. W najbliższym okresie  oferowane są bezpłatne warsztaty metodyczne oraz konsultacje online, które pomogą Państwu rozwinąć kompetencje, otworzą na nowe tematy w wymianie oraz usprawnią biurokratyczną stronę międzynarodowych projektów. Fit for Diversity: różnorodne metody na różnorodność w wymianie 25.09.2023, godz. 17:00-19:00 w j. polskim (oraz […] [...]

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Państwu zaproszenie Ministerstwa Edukacji i Nauki do wzięcia udziału w organizowanej 2 października 2023 r. konferencji on-line pt. „Kompleksowe wsparcie dziecka i jego rodziny w Wiodących Ośrodkach Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych (WOKRO)”. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli: kuratoriów oświaty, WOKRO, samorządów, placówek systemu oświaty realizujących zadania adresowane do dzieci w wieku przed rozpoczęciem realizacji […] [...]

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu zaprasza do skorzystania z propozycji warsztatów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli oraz do zapoznania się z ofertą edukacyjną na  rok szkolny 2023/2024. Więcej informacji [...]

Ruszyły zapisy do drugiej edycji konkursu ekologicznego „Jestem Eko” organizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych. To propozycja przygotowana z myślą o uczniach klas IV-VIII szkół podstawowych. Głównym celem inicjatywy jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz zachęcenie do wdrażania prostych i praktycznych działań chroniących środowisko. Zgłoszenia można przesyłać do 18 października. Patronat nad wydarzeniem objął Minister Edukacji i […] [...]

Gmina Przemęt

LXX Sesja Rady Gminy Przemęt Termin: 28 września 2023r. godz. 9.00 Miejsce: sala sesyjna Urzędu Gminy w Przemęcie Porządek obrad sesji Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Ocena stanu porządku Artykuł LXX Sesja Rady Gminy Przemęt pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

W dniach od 29 września 2023 r. do 24 października 2023 r. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie Jeziora Górskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, pok. nr 12, w godzinach pracy Urzędu. Ww. projekt Artykuł Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie Jeziora Górskiego. pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

19 września odbyła się rada budowy, mająca na celu kontrolę postępu prac przy realizacji kluczowych inwestycji na terenie gminy. Spotkanie, organizowane z inicjatywy Wójta Gminy Przemęt, zgromadziło inspektorów, kierowników, przedstawicieli wykonawców oraz przedstawicieli Urzędu Gminy. Delegacja wzięła pod lupę kilka kluczowych inwestycji na terenie gminy. Wśród odwiedzonych miejsc znalazły się: stadion w Buczu, budowana ścieżka Artykuł Rada Budowy. Spotkanie kontrolne i konsultacje z mieszkańcami  pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Edycja 6 – PGR dwie istotne inwestycje zyskały dofinansowanie. Dzięki nieustającym staraniom i zaangażowaniu pracowników Urzędu gminy Przemęt możliwe stało się uzyskanie kolejnych, ważnych środków finansowych z tego programu. Wsparcie uzyskało  zadanie pn. „ Budowa ulicy Topolowej (droga gminna wewnętrzna) w m. Osłonin”. Na ten cel Artykuł Nowa ulica i pracownia audiowizualna. Kolejne projekty z dofinansowaniem pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

W sobotę 16 września 2023 roku w Kluczewie odbyła się uroczystość z okazji 95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej. To ważne wydarzenie zgromadziło poczty sztandarowe, mieszkańców oraz zaproszonych gości, wśród których znalazł się wójt Janusz Frąckowiak. O godzinie 15.45 strażacy i mieszkańcy Kluczewa zebrali się przy sali wiejskiej. Następnie poczty sztandarowe zostały wprowadzone na Mszę świętą w Artykuł 95 lecie OSP Kluczewo pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Artykuł Oddaj krew, podaruj życie pochodzi z serwisu Gmina Przemęt. [...]

Back to top